Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Структурни фондове

ISO

Заявка за обучение

За компанията

ИЮ Консулт e сред първите компании в България, специализирана в подготовка и управление на проекти за безвъзмездно финансиране от националните и европейски фондове. Фирмата е част от финансовата консултантска група на Форем Консултинг България ООД и Нобел Адвайзърс ЕООД и е наследник на отдел Европейски проекти и консултиране на Форем Консултинг България.

Ние залагаме на високо качество на предлаганите услуги, с фокус върху потребностите на клиента, като гаранция за успех.

ИЮ Консулт познава отлично процедурите за работа по проекти, финансирани от структурните фондове на Европейския Съюз, знае какво предстои и как бизнесът и местните власти да получат финансиране.

Ние сме на разположение, за да Ви ориентираме в морето от информация и изисквания, свързани с осигуряване на безвъзмездно финансиране, да подготвим Вашите проекти и да Ви помогнем да реализирате своите добри идеи.

ИЮ Консулт е сертифицирана в съответствие със СУК ISO 9001:2008.

ДЕКЛАРАЦИЯ

На ръководството на ИЮ Консулт ООД за политиката и целите по качеството 

Водени от  стремежа си да утвърждаваме ИЮ Консулт ООД като водеща консултантска фирма в областта на подготовка и управление на проекти за финансиране,  обучения за персонала, разработване на анализи и стратегическо планиране, ръководството на фирмата разработи и утвърди политика по качеството и я популяризира , за да бъде тя разбрана, осмислена, прилагана и непрекъснато усъвършенствана както от служителите на дружеството, така и от всички заинтересовани от неговия просперитет страни. Ръководството на фирмата декларира своята готовност и решимост да предоставя на своите клиенти високо качество услуги, които отговарят на техните очаквания и изисквания.

Политиката по качеството на ИЮ Консулт ООД е насочена към:

■       Утвърждаване на дружеството като водеща консултантска организация  в областта на подготовка и управление на проекти за финансиране,  обучения за персонала, разработване на анализи и стратегическо планиране.

■       Непрекъснато повишаване качеството на предлаганите консултантски и образователни услуги;

■       Удовлетворяване на изискванията на клиентите за получаване на високопрофесионална консултантска услуга, която с течение на времето да им носи добавена стойност;

■       Осигуряване, задържане и мотивиране на висококвалифицирани специалисти за качествено и своевременно предоставяне на нашите услуги;

■       Осигуряване на хармонична и адекватна социална среда за работа и развитие на персонала;

■       Непрекъснато повишаване компетентността на служителите, осигуряване на осведоменост, относно сигурността на информацията и процедури за докладване на инциденти;

■       Стриктно спазване на нормативните изисквания;

■       Непрекъснато подобряване ефикасността на Системата за управление на качеството чрез подобряване на образователните технологии, разработване и внедряване на иновативни решения и нови услуги, усъвършенстване на методите на консултиране и преподаване, използвания управленски инструментариум и материална база;

■       Осигуряване и поддържане на мотивираност на персонала и съпричастност към извършваната работа от всеки служител с цел постигане на добри резултати.

■       Изграждане на трайни и взаимноизгодни взаимоотношения със своите доставчици и партньори с цел предоставяне на високо качество на услугите.

■       Непрекъснато поддържане и подобряване на системата за управление на качеството и оценка на нейната ефикасност, чрез периодично провеждане на вътрешни одити и прегледи от ръководството.

За реализиране на Политиката по качеството Ръководството на Организацията утвърждава ежегодно Програма от мероприятия и конкретни цели.

Ръководството на ИЮ Консулт ООД  гарантира, че   ще  осигури подходящи условия и ресурси за ефективното функциониране на системата по качеството с цел изпълнение на дефинираната от нас „Политика по качеството".

Created by: noavis